شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال دوم  96-95 رشته مطالعات زنان  – ورودیهای 94 و 95

              ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

14:30-13

16-14:30

18-16

18-20

 

شماره کلاس

 

سه شنبه هفته دوم

روش تحقیق کیفی(95 و94)

(دکتر دولانی)

 

روش تحقیق کیفی(95 و94)

(دکتر دولانی )

 

 

خانواده در اسلام(95 و 94)

(دکتر حیدری زاد)

خانواده در اسلام(95 و 94)

(دکتر حیدری زاد)

 

204

 

205

 

 

چهارشنبه

هفته دوم  

زن در هنر(95 و 94)

(دکتر شریعتی)

 

زن در هنر(95 و 94)

(دکتر شریعتی)

 

زن در ادیان و مکاتب(94)

(دکتر پناهی)

 

زن در ادیان و مکاتب(94)

(دکتر پناهی)

 

 

 

202

 

 

 

204

 

 

حقوق و مسئولیتهای زن  در نظام حقوقی اسلام(94)

(دکتر صالحی)

 

حقوق و مسئولیتهای زن  در نظام حقوقی اسلام(94)

(دکتر صالحی)

 

پنج شنبه هفته دوم

زن و توسعه(95و 94)

(دکتر سیدان)

 

زن و توسعه(95و 94)

(دکتر سیدان)

 

جامعه شناسی جنسیت(94)

(دکتر سیدان)

 

جامعه شناسی جنسیت(94)

(دکتر سیدان)

 

 

 

205

پنج شنبه هفته اول

زن در قرآن(95)

(دکتر قربان­نژاد)

 

زن در قرآن(95)

(دکتر قربان­نژاد)

 

سلامت و بهداشت زن(95)

(دکتر حناچی)

سلامت و بهداشت زن(95)

(دکتر حناچی)

 

 

205