شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه هفتگی رشته مطالعات زنان مقطع کارشناسی ارشد

 نیمسال دوم تحصیلی 93-94


ساعت

روزهای هفته

10-8

12-10

15/15-14

45/16-30/15

15/18-17

20-30/18

شماره کلاس

چهارشنبه

زن در قرآن

(دکتر قربان نژاد)

جنبش های اجتماعی زنان ونقد فمینیسم

(دکتر قربان نژاد)

روانشناسی زن

(دکتر عیسی زادگان)

105

پنج شنبه

آسیب شناسی خانواده

(دکتر واحدی)

زن –خانواده-اشتغال

(دکتر واحدی)

آسیب شناسی خانواده

(دکتر واحدی)

زن –خانواده-اشتغال

(دکتر واحدی)

105

توجه:  کلاس های آقای دکتر واحدی یک هفته درمیان تشکیل می شود.