شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه هفتگی رشته کسب وکار الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد

نیمسال دوم تحصیلی 93-94

ساعت

روزهای هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

شماره کلاس

چهار شنبه

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

(دکتر پاشازاده) -هرهفته

103

پنج شنبه(هفته اول)

سیستم های اطلاعات استراتژیک ومعماری کلان سازمان

(دکتر رنجبرفرد)

مدیریت روابط مشتری

(دکتر رنجبرفرد)

سیستم های اطلاعات استراتژیک ومعماری کلان سازمان

(دکتر رنجبرفرد)

مدیریت روابط مشتری

(دکتر رنجبرفرد)

103

پنج شنبه (هفته دوم)

مدیریت دانش

(دکتر رزمی)

دولت الکترونیک

(دکتر رزمی)

مدیریت دانش

(دکتر رزمی)

دولت الکترونیک

(دکتر رزمی)

103