شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال اول  97-96 رشته  مدیریت فناوری اطلاعات – ورودیهای 95 و 96


دانشجویان ورودی 94 که فقط واحد پایان نامه دارند حتما باید درزمان مقرر انتخاب واحد ، واحد پایان نامه را اخذ نمایند.

دانشجویان ورودی 95 هم که وارد نیمسال سوم می شوند واحد پایان نامه راباید  دراین نیمسال اخذنمایند.


                                 ساعت   

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

 

سه شنبه هفته اول

مدیریت روابط با مشتری

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

دولت الکترونیکی

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

مدیریت روابط با مشتری

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

دولت الکترونیکی

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

101

 

سه شنبه هفته اول

روش- تحقیق

دکتر یوسفی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

دکتر یوسفی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

روش تحقیق

دکتر یوسفی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

دکتر یوسفی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

102

سه شنبه هفته دوم

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

تئوری های مدیریت پیشرفته

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

تئوری های مدیریت پیشرفته

دکتر رنگریز

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 1)

101

سه شنبه هفته دوم

مدیریت زنجیره تامین

دکتر ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

برنامه ریزی منابع سازمانی

دکتر ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

مدیریت زنجیره تامین

دکتر ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

برنامه ریزی منابع سازمانی

دکتر ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

(ترم 3)

102

چهارشنبه

 

 

منطق فاری و هوش مصنوعی(ترم3)

دکتر سرمدی

دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه

تحلیل آماری(ترم 1)

دکتر خلخالی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

101