شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال دوم  96-95 رشته  مدیریت فناوری اطلاعات – ورودیهای 95

              ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

 

سه شنبه

 

سیستمهای اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمان(دکتر رنگریز)

 

سیستمهای اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمان(دکتر رنگریز)

 

مدیریت دانش(دکتر رنگریز)

 

مدیریت دانش(دکتر رنگریز)

 

202

پنج شنبه هفته اول

کسب و کار الکترونیکی(دکتر احدی)

کسب و کار الکترونیکی(دکتر احدی)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(دکتر احدی)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(دکتر احدی)

202

چهارشنبه هفته اول

بازمهندسی فرآیندها(دکتر عبدالله زاده)

بازمهندسی فرآیندها(دکتر عبدالله زاده)

 

 

202