شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری


                                      برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ورودی های 95 و96

               دانشجویان ورودی 94 که فقط واحد پایان نامه دارند حتما باید درزمان مقرر انتخاب واحد، واحد پایان نامه را اخذنمایند.

              دانشجویان ورودی 95 هم که وارد نیمسال سوم می شوند حتما باید واحد پایان نامه را هم دراین نیمسال اخذ نمایند.

 

                       ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

 

چهارشنبه(هفته اول)

 

روش تحقیق(96)

(دکتر دولانی)

 

روش تحقیق(96)

(دکتر دولانی)

 

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی(96)

(دکتر دولانی)

 

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی(96)

(دکتر دولانی)

 

سایت

 

 

 

پنج شنبه (هفته اول)

مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی(96)

(دکتر دیلمقانی)

 

مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی(96)

(دکتر دیلمقانی)

 

روشهای بازنمایی اطلاعات(96)

(دکتر دیلمقانی)

 

روشهای بازنمایی اطلاعات(96)

(دکتر دیلمقانی)

 

 

205

معماری پایگاههای اطلاعاتی(95)

(دکتر دولانی)

 

معماری پایگاههای اطلاعاتی(95)

(دکتر دولانی)

 

ارزشیابی نظامهای و خدمات اطلاعاتی(95)

(دکتر دولانی)

 

ارزشیابی نظامهای و خدمات اطلاعاتی(95)

(دکتر دولانی)

 

سایت

 

پنج شنبه (هفته دوم)

مدیریت دانش(95)

(دکتر رضایی شریف آبادی)

 

مدیریت دانش(95)

(دکتر رضایی شریف آبادی)

 

سمینار تحقیق(95)

(دکتر رضایی شریف آبادی)

 

سمینار تحقیق(95)

(دکتر رضایی شریف آبادی)

 

205