شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه هفتگی رشته مدیریت علم اطلاعات ودانش شناسی مقطع کارشناسی ارشد

نیمسال دوم تحصیلی 93-94


ساعت

روزهای هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

شماره کلاس

چهار شنبه (هفته اول)

داده کاوی

(دکتر برنایی)

یک هفته درمیان

داده کاوی

(دکتر برنایی)

یک هفته درمیان

داده کاوی

(دکتر برنایی)

یک هفته درمیان

104

چهارشنبه  (هفته دوم)

نظام های اطلاعات مدیریت

(دکتر سالمی)

کتابخانه هاوجامعه اطلاعاتی

(دکتر سالمی)

نظام های اطلاعات مدیریت

(دکتر سالمی)

کتابخانه هاوجامعه اطلاعاتی

(دکتر سالمی)

104

پنج شنبه (هفته اول)

ذخیره وبازیابی اطلاعات

(دکتر رضایی)

مدیریت اسناد مکتوب

(دکتر رضایی)

ذخیره وبازیابی اطلاعات

(دکتر رضایی)

مدیریت اسناد مکتوب

(دکتر رضایی)

104