شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال دوم 96 -95 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  – ورودیهای 95

              ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

چهارشنبه

 

داده کاوی (دکتر برنایی)

 

داده کاوی (دکتر برنایی)

 

 

 

103

پنج شنبه هفته اول

ذخیره و بازیابی اطلاعات(دکتررضایی شریف آبادی)

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات(دکتررضایی شریف آبادی)

 

مدیریت اسناد (دکتر رضایی شریف آبادی)

 

مدیریت اسناد (دکتر رضایی شریف آبادی)

 

103

 

پنج شنبه هفته دوم

کتابخانه و جامعه اطلاعاتی(دکتر دولانی)

 

کتابخانه و جامعه اطلاعاتی(دکتر دولانی)

 

نظامهای اطلاعات مدیریت(دکتر دولانی)

 

 

نظامهای اطلاعات مدیریت(دکتر دولانی)

 

 

103