شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال دوم  96-95 رشته زبانشناسی  – ورودیهای 95 و 94 شعبه ارومیه

              ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

چهارشنبه(هفته اول)

 

واج شناسی 95 (دکتر نوربخش)

 

واج شناسی 95(دکتر نوربخش)

 

صرف 95( دکتر فریدونی)

 

صرف 95( دکتر فریدونی)

 

104و101

چهارشنبه هفته دوم

نحو 95(دکتر محمودی)

 

نحو95(دکتر محمودی)

 

مکاتب جدید زبانشناسی95 و 94(دکتر محمودی)

 

مکاتب جدید زبانشناسی 94و 95(دکتر محمودی)

 

104و101

 

پنج شنبه هفته اول

جامعه شناسی زبان 95(دکتر نجفی)

 

جامعه شناسی زبان 95(دکتر نجفی)

 

اصول معنی شناسی95 (دکتر نجفی)

 

اصول معنی شناسی 95 (دکتر نجفی)

 

104

پنج شنبه هفته دوم

تطور زبان فارسی 94(دکتر رنجبر)

 

تطور زبان فارسی 94(دکتر رنجبر)

 

زبان شناسی تاریخی وتطبیقی 94(دکتر رنجبر)

 

زبان شناسی تاریخی وتطبیقی 94(دکتر رنجبر)

 

104