شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه هفتگی رشته زبان شناسی همگانی مقطع کارشناسی ارشد

 نیمسال دوم تحصیلی 93-94


ساعت

روزهای هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

شماره کلاس

چهارشنبه (هفته اول)

واج شناسی

(دکتر نوربخش)

واج شناسی

(دکتر نوربخش)

102

پنج شنبه (هفته اول)

معنی شناسی

(دکتر مسگر خویی)

معنی شناسی

(دکتر مسگر خویی)

رده شناسی

(دکتر مسگرخویی)

رده شناسی

(دکتر مسگرخویی)

102

چهارشنبه (هفته دوم)

صرف

(دکتر ضیا مجیدی)

صرف

(دکتر ضیا مجیدی)

102

پنج شنبه(هفته دوم)

نحو

(دکتر حق بین)

مکاتب جدید زبان شناسی

(دکتر حق بین)

نحو

(دکتر حق بین)

مکاتب جدید زبان شناسی

(دکتر حق بین)

102