شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال اول  97-96 رشته زبانشناسی  – ورودیهای 95 و 96


دانشجویان ورودی 94 که فقط واحد پایان نامه دارند حتما باید درزمان مقرر انتخاب واحد، واحد پایان نامه را اخذ نمایند.


              ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

سه شنبه

هرهفته  

مقدمات زبانشناسی(96)

(دکتر گلشایی)

 

اصول دستور زبان(96)

(دکتر گلشایی)

 

روش تحقیق در زبانشناسی(96)

(دکتر گلشایی)

 

 

204

چهار شنبه

هفته اول

 

 

تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی(95)

(دکتر گلشایی)

 

گویش شناسی(95)

دکتر فریدونی

 

102

آوا شناسی(96)

(دکتر نوربخش- دکتر آسیایی)

 

آوا شناسی(96)

(دکتر نوربخش- دکتر آسیایی)

 

204

 

پنج شنبه هفته اول

ساخت زبان فارسی(95)

(دکترحق بین- دکترکیانی)

 

ساخت زبان فارسی(95)

(دکترحق بین-دکتر کیانی)

 

شیوه استدال نحوی(95)

(دکترحق بین- دکترشفائی)

 

شیوه استدال نحوی(95)

(دکترحق بین- دکترشفائی)

 

204

 

پنج شنبه هفته دوم

ادبیات از دیدگاه زبانشناسی(95)

(دکتر رنجبر)

 

ادبیات از دیدگاه زبانشناسی(95)

(دکتر رنجبر)

 

تاریخ و سیر تحول زبانهای ایرانی(96)

(دکتر رنجبر)

 

تاریخ و سیر تحول زبانهای ایرانی(96)

(دکتر رنجبر)

 

204