شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه نیمسال دوم  96-95 رشته حسابداری  – ورودیهای 95

              ساعت

 

 

روزهای هفته

 

10-8

12-10

16-14

18-16

 

شماره کلاس

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

مسائل جاری حسابداری(دکتر چالاکی)

 

 

تئوری حسابداری(دکتر دیدار)

 

 

101

 

پنج شنبه

 

 

 

اقتصاد سنجی(دکتر منصورفر)

 

 

سیستم اطلاعاتی حسابداری(دکتر پیری)

 

 

101