شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 رشته حسابداری

دانشجویان ورودی 94 که فقط واحد پایان نامه دارند حتما درزمان مقرر انتخاب واحد، واحد پایان نامه را اخذنمایند.

دانشجویان ورودی 95 هم  که وارد نیمسال سوم می شوند بایدواحد پایان نامه را دراین نیمسال اخذ نمایند

                                      ساعت

 

 

روزهای هفته

 

 

10-8

 

12-10

 

16-14

 

18-16

 

شماره کلاس

 

چهارشنبه

(هفته اول)

تئوری حسابداری(1)

دکتر حجازی

تئوری حسابداری(1)

دکتر حجازی

 

حسابداری مدیریت(ترم 1)

دکتر حجازی

 

حسابداری مدیریت(ترم1)

دکتر حجازی

205

 

پنج شنبه

( هفته اول)

حسابرسی پیشرفته(ترم 1)

دکتر کاظمی

 

حسابرسی پیشرفته(ترم 1)

دکتر کاظمی

تحلیل آماری(ترم 1)

دکتر منصور فر

 

تحلیل آماری(ترم 1)

دکتر منصور فر

 

101

 

حسابداری بخش عمومی(ترم 3)

دکتر پیری

 

حسابداری بخش عمومی(ترم 3)

دکتر پیری

 

بررسی موارد خاص در حسابداری(ترم3)

دکتر کاظمی

بررسی موارد خاص در حسابداری(ترم3)

دکتر کاظمی

102

      پنجشنبه

( هفته دوم)

 

 

تصمیم گیری در مسائل مالی(ترم3)

دکتر کاظمی

تصمیم گیری در مسائل مالی(ترم3)

دکتر کاظمی

101