شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

چشم انداز

دانشگاه الزهرادر افق 1404 دارای رتبه اول دانشگاه جامع خاص بانوان در جهان وارائه دهنده الگوی زن مسلمان فرهیخته ومعتقد به ارزشهای اسلامی است که در محیطی پویا وبا نشاط از جایگاهی الهام بخش وتأثیرگذار در منطقه برخوردار است .این دانشگاه در اولویت های نخست دختران ایران زمین جهت کسب دانش وفناوری ، ارتقای توانمندیهای پژوهشی ومهارتهای کاربردی بوده وبه عنوان مرجع علمی مطالعات خاص زن وخانواده شناخته می شود.

پرسش و پاسخ