شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

بخشی از منشور اخلاقی دانشگاه الزهرا

ماخانواده صمیمی دانشگاه
همدل وهم آیین برانیم تا اصول اخلاقی درجای جای فعالیت حرفه ای، هویت الهی واصالت انسانی مارا بنمایاند تلاش می کنیم تا این اصول ژرفتر از گفتارمان در ارتباط کلامی وفراتر از نگاهمان در ارتباط بصری ریشه در اندیشه های درونی وفرهنگ سازمانی بدواند ودر روح وکالبد سازمان نمایان گردد.

پرسش و پاسخ