شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

ماموریت دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا(س) نماد آموزش عالی بانوان کشور وبرترین دانشگاه جامع خاص زنان در سطح ملی ، منطقه ای وبین المللی است.این دانشگاه با تکیه براموزه های دین مبین اسلام ، اندیشه های بنیان گذار انقلاب اسلامی ورهنمودهای رهبر فرزانه جمهوری اسلامی وبهرهمندی از اساتید واندیشمندان ، درصدد تولید نظریه های نوین علمی وتأمین نیازهای آموزشی وپژوهشی جامعه اسلامی به ویژه جامعه بانوان است.
این دانشگاه باتربیت زنان متعهد، دین مدار وعفیف، الگوی عملی زن مسلمان توانمند وتأثیرگذار درمنطقه وجهان است ونیز در تعامل ومؤثربازنان دانشمند جهان به ویژه زنان مسلمان برای ارتقای جایگاه وکرامت زن وخانواده برپایه اندیشه ناب اسلامی می کوشد.دانشگاه الزهرا(س)برآن است تاباتعامل وهم افزایی با نهادها وارگان های علمی واجرایی کشور زمینه ساز حضور دختران نخبه در این موقعیتها شود وبادستیابی به مرجعیت علمی در رشته های خاص تأمین کننده نیروهای کارامد ومتخصص زن جهت رفع نیازهای کشورباشد.

پرسش و پاسخ