شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

تماس با ما

سرپرست شعبه : سرکارخانم دکتر قربان نژاد
کارشناس اداری – آموزشی: سرکارخانم اعظم رسولی 
محل فعلی شعبه: دفتر آموزش وپژوهش استانداری آذربایجانغربی 
تماس با ما: 04432373332

فکس: 04432373334