شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

مدرسان و اساتید مدعو

رشته حسابداری: 

آقای دکتر پیری- آقای دکتر منصورفر- آقای دکتر حیدری- آقای دکتر دیدار-خانم دکتر حجازی-خانم دکترچالاکی

اساتید رشته مدیریت فناوری اطلاعات :

   خانم دکتر رنجبرفرد-آقای دکتر حسن رنگریز-خانم دکتراحدی-آقای دکترعبدلله زاده

اساتید رشته زبان شناسی همگانی:

خانم دکتر حق بین-خانم دکتر نوربخش-خانم دکترنجفی-آقای دکتر فریدونی

اساتید رشته مطالعات زنان : 

خانم دکتر قربان نژاد- آقای دکتر عیسی زادگان- آقای دکتر حیدری زاد- ،آقای دکتر صالحی-آقای دکتر پناهی

اساتید رشته علم اطلاعات ودانش شناسی: 

آقای دکتر عباس دولانی-آقای دکتر سعیدرضایی شریف آبادی-خانم دکترزرین تاج برنایی