شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

مدرسان و اساتید مدعو


·  اساتید رشته حسابداری:

دکتر توحید کاظمی (استادیار)

دکتر پرویز پیری (دانشیار)

دکتر غلامرضا منصورفر (دانشیار)

دکتر مهدی حیدری (استادیار)

دکتر حمزه دیدار (استادیار)

دکتر رضوان حجازی (استاد)

دکتر پری چالاکی (استادیار)

·  اساتید رشته مدیریت فناوری اطلاعات:

دکتر مینا رنجبرفرد (استادیار)

دکتر حسن رنگریز (دانشیار)

دکتر پری احدی (استادیار)

دکتر سهراب عبدلله زاده (استادیار)

·  اساتید رشته زبان شناسی همگانی:

دکتر رامین گلشائی (استادیار)

دکتر فریده حق بین (دانشیار)

دکتر ماندانا نوربخش (استادیار)

دکتر جاوید فریدونی (استادیار)

·  اساتید رشته مطالعات زنان

دکتر پریسا قربان نژاد (دانشیار)

دکتر علی عیسی زادگان (دانشیار)

دکتر محمد حیدری زاد (استادیار)

دکتر سیدمهدی صالحی (استادیار)

دکتر حسن پناهی آزاد (استادیار)

·  اساتید رشته علم اطلاعات ودانش شناسی

دکتر عباس دولانی (استادیار)

دکتر سعید رضایی شریف آبادی (استاد)

دکتر زرین تاج برنایی (استادیار)