شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

اعضای هیات علمی

رشته حسابداری: 

آقای دکتر پیری- آقای دکتر منصورفر- آقای دکتر حیدری- آقای دکتر دیدار

اساتید رشته مدیریت فناوری اطلاعات :

 آقای دکتر بابایی- آقای دکتر پاشازاده – خانم دکتر رنجبرفرد

اساتید رشته زبان شناسی همگانی:

 آقای دکتربازیار- خانم دکتر شریف پور- خانم دکتر مدرسی

اساتید رشته مطالعات زنان : 

خانم دکتر قربان نژاد- آقای دکتر عیسی زادگان- آقای دکتر حیدری زاد- ،آقای دکتر صالحی

اساتید رشته علم اطلاعات ودانش شناسی: 

آقای دکتر عباس دولانی